1. Introducció

Aquest Avís Legal regula l’ús i la utilització del web corporatiu Genosalut Balear S.L., al qual s’accedeix a través de l’adreça d’Internet www.genosalut.com
Aquest domini dInternet és de titularitat de Genosalut Balear S.L. (d’ara endavant Genosalut), amb domicili social al c/ Pius XII, 5A, 5, 07500 Manacor i CIF B57750937. Telèfon de contacte: 616 59 01 65. Email de contacte: info@genosalut.com.
Mitjançant aquest web corporatiu, Genosalut posa a disposició i facilita als usuaris d’Internet informació d’interès general sobre les proves de diagnòstic genètic que duu a terme el laboratori de Genosalut i també sobre els tests de medicina preventiva que es poden adquirir via online i consells genètics , a més, ofereix una informació detallada sobre l’empresa, la visió i la missió i els valors de la mateixa; i de l’equip fundador de Genosalut, entre d’altres qüestions.

2. Ús de la pàgina www.genosalut.com

Les condicions següents regulen l’accés i l’ús del lloc web de Genosalut, inclosos els serveis i continguts posats a disposició de l’usuari. L´ús d´aquesta pàgina web implica l´acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal a qualsevol usuari del mateix. L’usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions que utilitzi el portal, ja que les condicions d’ús poden patir modificacions. En tot cas, Genosalut es reserva el dret de modificació, supressió o actualització, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, de la presentació i configuració de la pàgina web, així com dels seus continguts, igual que les presents condicions generals de ús o la inclusió de condicions particulars per a determinades seccions.
L’accés a www.genosalut.com i els seus subdominis és lliure i gratuït llevat del cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l’operador d’accés contractat pels usuaris.
L’ús dels continguts i l’accés al domini www.genosalut.com i subdominis de l’empresa, així com l’ús de la informació que conté, són de responsabilitat exclusiva de l’usuari. L’usuari ha de fer un ús correcte d’aquest lloc de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, en cas d’incompliment de l’obligació esmentada aquest usuari haurà de respondre dels danys i perjudicis que li puguin causar.
Genosalut no es fa responsable de cap perjudici que es pugui derivar dels fets anteriors, ni es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis. Així mateix, Genosalut declina tota responsabilitat que es derivi de lintercanvi dinformació entre usuaris a través de la seva pàgina. Per tant, no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta/es pàgina/es, i serà responsabilitat exclusiva del tercer. L’existència d’un hiperlink no pressuposa relació de cap mena entre Genosalut i el propietari de la pàgina web on s’estableixi.
La informació que l’usuari faciliti en emplenar els formularis de recollida de dades existents al site corporatiu de Genosalut ha de ser veraç i exacta, garantint-ne l’autenticitat i l’actualització per reflectir en cada moment la situació real de l’usuari, i aquest és l’únic responsable de la inexactitud i la falsedat de les dades que subministri i dels perjudicis que pugui ocasionar a Genosalut oa tercers derivats d’aquesta situació.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Genosalut és titular dels drets de propietat intel·lectual del disseny, codis, així com els continguts que es recullen al domini www.genosalut.com i subdominis, excepte expressa referència en un altre sentit. Tots els continguts que apareixen o puguin aparèixer a www.genosalut.com i subdominis (textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links, disseny gràfic, codi font, etc.) són per tant titularitat de Genosalut o de tercers que han autoritzat expressament Genosalut per incloure’ls en aquest lloc. La reproducció, distribució, comercialització, comunicació pública, cessió o transformació, no autoritzada de tots ells, constitueix una infracció de la propietat intel·lectual.
La marca, el/s nom/s comercial/s que es recullen al domini www.genosalut.com estan igualment protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial. L’usuari no té llicència o dret d’ús de cap marca, nom comercial o distintiu que figuri en aquesta web, sense comptar amb el consentiment previ de Genosalut o dels seus titulars respectius. Genosalut es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o empresarial.


4. Protecció de dades personals

La recollida, tractament, i si escau, cessió de les dades personals que s’introdueixin al site corporatiu de Genosalut www.genosalut.com a través de qualsevol de les seves seccions o apartats de recollida de dades personals s’ajusta al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament, Reial decret 1720/1999, i la resta de normativa aplicable.
Segons el que estableix aquesta Llei us informem que les dades que ens facilita seran incorporades a fitxers de titularitat i responsabilitat de Genosalut. L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades enviades. Genosalut tractarà les dades de forma confidencial i amb la finalitat de facilitar la gestió de diagnosi i consell genètic i també per facilitar la tasca administrativa pròpia de Genosalut per a la prestació dels seus serveis. Així mateix, per oferir informació de caràcter genètic i mèdic que Genosalut entén que pot ser de l’interès per a l’usuari.
Genosalut procedirà a cancel·lar i esborrar les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat de conformitat amb la normativa vigent a Protecció de Dades.
Quan vostè facilita les vostres dades personals s’entén prestat el consentiment per dur a terme el tractament de dades per Genosalut amb les finalitats abans esmentades.
Les dades obtingudes únicament seran objecte de cessió, si escau, amb el consentiment previ de l’interessat o d’acord amb el que preveu la Llei orgànica de protecció de dades.
Per poder exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, Genosalut posa a disposició de l’usuari formularis a l’adreça: C/ Pius XII, 5A, 5, 07500 Manacor.
Genosalut podrà utilitzar galetes quan l’usuari navegada per les diferents pantalles i pàgines web. Les cookies són fitxers de dades de capacitat molt limitada que es generen a l’ordinador de l’usuari i permeten obtenir informació que Genosalut considera imprescindible per analitzar la web i prendre decisions orientades als clients, i alhora poder oferir informació personalitzada i adaptar-los continguts publicitaris, si és que n’hi hagués, als perfils demogràfics dels nostres usuaris. El client pot impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre programa navegador.

5. Legislació i jurisdicció aplicables

Aquestes Condicions d’aquest avís legals es regeixen per les lleis espanyoles. Els termes i condicions que regeixen aquest Portal i totes les relacions que es puguin derivar es troben salvaguardats per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’accés o la utilització d’aquest Portal se sotmet a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de Palma de Mallorca.
Els usuaris de la nostra web són conscients de tot allò exposat i ho accepten voluntàriament.

Genosalut Balear S.L. està inscrita al Registre Mercantil de les Illes Balears, Tom 2491, Llibre , Foli 101, Secció 8, Full PM 69240, I/A 1, amb CIF B57750937, i domicili al C/ Pius XII, 5A, 5, 07500 Manacor.
En compliment de l’article 5, 6 i 11 de la Llei 15/1999, pel qual es regula el dret d’informació i la sol·licitud del consentiment per a la recollida, tractament i cessió de dades, s’exposen els extrems següents: Les dades de caràcter personal que vostè facilita s’incorporaran a un fitxer denominat “PACIENTS” i “GESTIÓ ECONÒMICA i ADMINISTRATIVA”, el titular del qual és el “Genosalut Balear S.L.” , necessàries per dur a terme les proves de laboratori d’andrologia i anàlisi i la realització d’informes en matèria de biologia molecular i genètica, així com la gestió econòmica i administrativa. Genosalut posen a disposició dels interessats els formularis per poder exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals a l’adreça del nostre laboratori Camí dels Reis, núm. 308, Clínica Palma Planas (07010) Palma de Mallorca.