OdontoTest: Genètica i microbiologia en malalties bucals

Prova per analitzar les variants genètiques i els tipus de bacteris que influeixen en l’aparició i el desenvolupament de periodontitis, periimplantitis i càries

Preu

A consultar, en funció de la prova

Temps de resposta

A consultar, en funció de la prova

Per a què serveix l'OdontoTest?

Infografia periodontitis: dades malaltia periodontal

L’OdontoTest serveix per a la detecció de microorganismes rellevants implicats en el desenvolupament de periodontitis, periimplantitis i càries així com també per al genotipat de les variants gèniques més significatives relacionades amb la susceptibilitat individual al desenvolupament d’aquests desordres.

La càries i la periodontitis són les malalties infeccioses més comunes de la cavitat oral. La càries es relaciona amb la destrucció dels teixits durs dentals, mentre que la periodontitis afecta els teixits tous i l’os alveolar. La gingivitis és una condició reversible que afecta les genives, però pot afavorir el desenvolupament de periodontitis.

Aquestes malalties estan clàssicament associades a la disbiosi de la flora microbiana comensal de la cavitat oral. Tot i això, en el concepte actual d’infectogenòmica de la cavitat oral també es consideren rellevants els factors genètics de l’hospedador que poden exercir una notable influència en la formació i en la composició de les biopel·lícules microbianes, així com en la resposta immunitària a aquest desafiament microbià .

Què analitza l'OdontoTest?

A partir d’una mostra de saliva obtinguda per esbandida bucal amb sèrum fisiològic estèril analitzem mitjançant qPCR-HRM la presència de bacteris periodontopatogènics i cariopatogènics així com les variants genètiques associades a aquestes afeccions.

qPCR aplicant el model quantificació relativa de Pfaffl modificat per al recompte de microorganismes en ug/μl per a la detecció dels bacteris següents:

 • S. mutans
 • Lactobacillus spp
 • Actinomyces spp
 • A. actinomycetemcomitans
 • P. gingivalis
 • T. forsythia
 • T. denticola
 • P. micra
 • P. intermedia
 • F. nucleatum

S’aplica la tècnica de qPCR-HRM per detectar variants en els gens següents:

 • MMP16
 • AMELX
 • DEFB1
 • GLT6D1
 • IL-1B
La nostra proposta de valor

Experiència

A Genosalut portem més de 10 anys assessorant persones amb afeccions mèdiques en què s'ha identificat una causa genètica o en què es creu que és possible.

Proximitat

Som un laboratori proper, responem de forma personalitzada i ens prenem el temps per explicar detalladament l'informe a metges i pacients.

Interpretació professional dels resultats

En base al nostre coneixement i experiència, podem interpretar amb rigor els resultats genètics i oferir un assessorament professional.

Referència al sector

Som el contacte per als pacients, els odontòlegs i les clíniques en tots els àmbits del diagnòstic genètic i microbiològic i la prevenció.

A qui va dirigit l'OdontoTest?

Els estudis genètics i microbiològics per a odontòlegs ofereixen solucions i suport en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de malalties orals com la periodontitis, la periimplantitis o la càries. Són especialment recomanables en els casos següents:

Periodontitis

En aquells casos de: periodontitis adulta refractària i resistent a la teràpia, periodontitis aguda de ràpida evolució i malaltia periodontal amb profunditat de bossa > 4 mm (tot i una higiene bucal òptima).

Implantologia

En casos de periimplantitis i abans de cada implant.

Càries

En casos de persones amb elevada predisposició a desenvolupar càries.

Información gracias al OdontoTest

Prevenció

Permeten a l'odontòleg determinar les millors mesures per prevenir l'aparició i el desenvolupament d'aquestes patologies i assessorar de manera individualitzada els pacients.

Optimització de l'estratègia terapèutica

El coneixement dels bacteris pot permetre millorar el tractament antibiòtic. Aquest coneixement unit al de les variants genètiques pot ajudar, per exemple, a determinar la probabilitat d'èxit d'un implant.

Determinar la freqüència de les revisions

Optimitzar el funcionament de la consulta, alhora que minimitzar les molèsties als pacients per desplaçaments innecessaris.

Medicina personalitzada

Oferir un servei de qualitat sobre la base de les necessitats individuals de cada pacient.

Com puc sol·licitar un OdontoTest
Demana una cita

Contacta amb nosaltres a través del formulari de la web, via e-mail o per telèfon per concertar una cita.

Analitzem la mostra

Al nostre laboratori de diagnòstic genètic analitzem la mostra amb les tecnologies més modernes.

Elaborem un informe

Proporcionem una descripció detallada dels resultats i, si cal, també oferim assessorament genètic.

Preguntes freqüents

La flora microbiana o microbiota oral està constituïda per un conjunt de microorganismes que formen un autèntic microecosistema a la cavitat oral. Entre les seves funcions destaquen la de protegir l’hospedador contra infeccions causades per la colonització de la cavitat oral per microorganismes patògens procedents de l’exterior i d’altres cavitats com l’orella i el nas, així com l’estimulació del sistema immunitari i el manteniment de les mucoses a bon estat.

La composició, l’abundància i la diversitat de les espècies microbianes de la flora oral depèn de molts factors.

 • Durant els primers anys de vida, la principal via de transmissió dels microorganismes de la cavitat oral és la que es produeix de mare a fill per contacte directe i la lactància (transmissió vertical).
 • Posteriorment, cobra importància la via de transmissió per contacte directe amb altres familiars, inclosos el pare, els germans i la resta de possibles cuidadors (transmissió horitzontal), així com altres factors ambientals, com l’alimentació, la higiene bucal, la ingesta d’antibiòtics i el tabaquisme.

La variabilitat és tan gran que no hi ha dues persones amb una flora microbiana oral completament idèntica.

Fins avui, l’Human Oral Microbiome Project ha identificat més de 700 espècies microbianes a la cavitat oral, sent els gèneres Neisseria, Spreptococcus, Actinomyces, Lactobacillus, Veillonella i Granulicatella els més representatius en termes quantitatius.

Menys de l’1% de les espècies identificades a la microbiota oral estan implicades en el desenvolupament de càries i periodontitis. Un desequilibri a les poblacions microbianes normals de la cavitat oral pot afavorir el sobrecreixement d’aquest petit grup de microorganismes acidúrics i acidogènics amb potencial patogènic.

 • A la patogènesi de la càries estan implicats els següents agents microbians: Streptococcus mutans, Lactobacillus spp. i Actinomyces spp. D’aquests microorganismes Streptococcus mutans és el de més potencial cariogènic.
 • La patogènesi de la periodontitis es deu a altres microorganismes classificats en dos complexos, segons el grau de patogenicitat.
  • El complex vermell inclou tres dels bacteris periodontals més patògens: Tannerella forsythia, Treponema denticola i Porphyromonas gingivalis.
  • El segon grup d’espècies patògenes periodontals es coneix com a complex taronja i està integrat per Prevotella intermèdia, Fusobacterium nucleatum i Parvimonas micra.
 • Un altre microorganisme amb gran potencial periodontopatogènic és Aggregatibacter actinomycetemcomitans, que actua com un agent immunosupressor del sistema de defensa periodontal de l’hospedador i l’homeòstasi de l’os alveolar.

A partir de l’associació entre fenotipus-SNPs proporcionada per la base de dades SNPedia, les recomanacions de l’American Dental Association i les fonts bibliogràfiques consultades, s’han seleccionat un total de cinc variants avaluadores de la susceptibilitat individual al desenvolupament de càries i periodontitis, prioritzant aquelles que han estat prèviament identificades per GWAS (estudis d’associació del genoma complet) i posteriorment validades mitjançant assaigs independents o estudis de metaanàlisi. Aquestes variants són les següents:

 • rs1047031 (GLT6D1) 
 • rs1047031 (DEFB1)
 • rs2046315 (MMP16)
 • rs17878486 (AMELX)
 • rs1143634 (IL1B)

Es tracta principalment de gens que juguen un paper en la composició de la dent i la resposta inflamatòria de l’hospedador. La presència de qualsevol d’aquestes variants però no suposa que la persona portadora hagi de desenvolupar càries o periodontitis, tenint en compte que les dues condicions són el resultat d’un procés multifactorial amb diversos factors implicats.

La variant rs1047031 està localitzada a GLT6D1, un gen amb elevada taxa d’expressió a les genives. La funció exacta daquest gen actualment es desconeix. Tot i això, l’al·lel C d’aquesta variant gènica ha estat associat al desenvolupament de periodontitis severa en diferents poblacions.

La variant rs1047031 està localitzada a la regió reguladora del gen DEFB1, que codifica una proteïna de la família de les defensines amb activitat antimicrobiana d’ampli espectre. El gen DEFB1 sembla tenir un paper important en el manteniment de la salut oral. L’al·lel T de rs1047031 s’ha associat amb periodontitis crònica i severa, a més d’altres patologies de la cavitat bucal com les càries. El risc és més gran quan es presenta el genotip homozigot recessiu per a aquest al·lel (genotip TT).

La variant rs2046315 es localitza a la regió reguladora del gen MMP16. Aquest gen codifica una proteïna de la família de les metal·lopreteïnes que participa en la degradació de proteïnes extracel·lulars en múltiples processos fisiològics i juga un paper important en els processos cariogènics. De fet, l’al·lel T d’aquesta variant s’ha associat a un risc més gran de desenvolupament de càries.

La variant rs17878486 està localitzada a AMELX, un gen que codifica una prostaglandina que juga un paper molt rellevant en el desenvolupament de l’esmalt dental. L’al·lel T d’aquesta variant s’ha associat amb un risc més alt de patir càries, i els genotips TT i TC són els de més risc. No obstant això, aquest al·lel presenta una freqüència al·lèlica elevada a la població europea (al voltant del 85%).

La variant rs1143634 està localitzada al gen IL1B, pertanyent a la família de les interleuquines, i participa en diversos processos necessaris per iniciar i mantenir la resposta inflamatòria. S’han trobat valors alterats de proteïna IL1Bla en pacients portadors de l’al·lel T d’aquesta variant gènica amb periodontitis. Aquest al·lel s’ha associat amb periodontitis crònica, tenint-ne els portadors (genotips TT i TC) un major risc de periodontitis.

Demana una cita amb nosaltres

Horari

Dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 hores

Telèfon

616 59 01 65

E-mail

info@genosalut.com

Direcció

Camí dels Reis, 308 (Clínica Palma Planas)

Formulari de contacte

=
Motius pels quals confiar en Genosalut

Primer laboratori de diagnòstic genètic a les Balears

Professionals amb experiència en genètica mèdica

Informe detallat dels resultats

Personalitzem l'atenció de cada pacient

Àmplia gamma de tests genètics

Tecnologia d'avantguarda